fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
KLASA: 372-03/23-01/6
URBROJ: 2178/01-05-23-3
Slavonski Brod, 20. ožujka 2023. g.


Na temelju članka 3. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 8/12; 1/14), Gradonačelnik raspisuje:


N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnih prostora
u vlasništvu Grada Slavonskog Broda


Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda na Autobusnom kolodvoru u Slavonskom Brodu na adresi Trg hrvatskog proljeća 12:             

 1. Paviljon 1-poslovni prostor, prizemlje, ukupne površine 14,52 m2
 • Namjena prostora: pekarnica
 • Početna cijena:  99,75 EUR/mjesečno uvećana za PDV
 • Osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • Poslovni se prostor izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina.

Poslovni se prostor daje u zakup u viđenom stanju.

 1. Paviljon 1-poslovni prostor, prizemlje, ukupne površine 14,52 m2
 • Namjena prostora: tisak
 • Početna cijena: 89,38 EUR/mjesečno uvećana za PDV
 • Osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • Poslovni se prostor izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina.

Poslovni se prostor daje u zakup u viđenom stanju.

 1. Paviljon 2-poslovni prostor, prizemlje, ukupne površine 72,79 m2
 • Namjena prostora: caffe bar
 • Početna cijena: 355,22 EUR/mjesečno uvećana za PDV
 • Osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
 • Poslovni se prostor izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina.

Poslovni se prostor daje u zakup u viđenom stanju.


Ako se natjecatelj natječe za više poslovnih prostora, za svaki je poslovni prostor potrebno dati odvojenu ponudu, u posebnoj omotnici te uplatiti jamčevinu za svaki poslovni prostor.

Natječaj se provodi prikupljanjem ponuda. Sudionik natječaja u ponudi mora navesti: (za pravne osobe) naziv tvrtke, broj žiro računa, a za fizičke osobe svoje ime i prezime, adresu, podatke o poslovnom prostoru za koji se natječe, ponuđeni iznos zakupnine, namjenu te priložiti valjan dokaz o uplati jamčevine.

Jamčevina iznosi dvomjesečni iznos početne zakupnine i uplaćuje se u korist gradskog proračuna broj:IBAN:HR9123400091839600002, MODEL: HR68, poziv na broj, za fizičke osobe 7722-OIB, a za pravne osobe 7722- OIB. U ponudi navesti e-mail adresu i kontakt telefon.

Gradonačelnik zadržava pravo zaključenja ugovora i sa sudionikom natječaja koji ispuni sve tražene uvjete iz natječaja, ponudi najvišu cijenu zakupnine te ako ponudi drugu namjenu od one utvrđene natječajem.

Gradonačelnik zadržava pravo da poništi cijeli ili dio natječaja i postupi sukladno citiranim propisima, u kojem slučaju sudionici natječaja imaju samo pravo na povrat jamčevine.

Ako izabrani natjecatelj svojevoljno odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja konačne odluke Gradonačelnika.

Sudionik natječaja mora priložiti:

 • ako je natjecatelj fizička osoba, presliku osobne iskaznice;
 • ako je natjecatelj pravna osoba, original ili presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima;
 • rješenje o osnivanju obrta (obrtnica);
 • original ili presliku rješenja o registraciji udruženja građana ako je natjecatelj organizacija građana;
 • original ili presliku rješenja o registraciji političke stranke, ako je natjecatelj politička stranka;
 • ponudu s naznakom poslovnog prostora za koji se natječe te ponuđeni iznos zakupnine
 • potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema Gradu,
 • potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema državnom proračunu.
 • dokaz o uplati jamčevine
 • upravna pristojba 2,65 EUR

Kod zaključivanja ugovora o zakupu mora se priložiti sredstvo osiguranja naplate potraživanja navedeno u natječaju.

Sve obavijesti o poslovnom prostoru koji se izlaže i natječaju može se dobiti u Gradskoj upravi, Vukovarska 1, telefon: 217-039.


Pismene ponude dostaviti poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD SLAVONSKI BROD
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

«NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR AUTOBUSNI KOLODVOR

– NE OTVARAJ»

Vukovarska 1, 35000 SLAVONSKI BROD

 

Rok za podnošenje ponuda je osam dana, računajući od prvog narednog dana od dana objave natječaja u tisku.

Izbor najpovoljnijeg sudionika natječaja temelji se na ponuđenoj visini zakupnine, na koju se obračunava PDV.

Prikupljene ponude, otvoriti će se javno, na sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, dana 29. ožujka 2023. godine, u 9:00 sati.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave