fbpx
 
 

Na temelju Odluke o komunalnom redu grada Slavonskog Broda, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik grada Slavonskog Broda 6/19., 15/22.) i Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 19/08.) Gradonačelnik raspisuje:

N A T J E Č A J

za davanje u zakup javne površine na Trgu sv. Antuna u Podvinju

povodom proslave crkvenog goda

1.       Vrijeme zakupa javne površine na Trgu sv. Antuna (k.č.br. 4375 k.o. Podvinje) je u dane proslave blagdana sv. Antuna 12. i 13. lipnja 2023. godine (štandovi, mjesta za plodine i hladnjaci samo 13. lipnja, luna-park i šatori 12. i 13. lipnja 2023. godine).

2.       Javna površina koristit će se za postavljanje:

-          luna-parka (površina 100m2, oznake LP1 i LP2) – 2 mjesta

-          štandova za raznu prodaju (površina od 3 m2 i 4m2) – 30 mjesta

-          aparata za pečenje i prodaju plodina, hladnjaka za prodaju sladoleda, slastica i sl. (površina 2 m2) - 5 mjesta (oznake K1-K5)

-          šatora u kojima se obavlja promet robom, ugostiteljska djelatnost i sl. (površina 80 m2, oznake Š1 i Š2)

       - 2 mjesta

3. Početna cijena za zakup navedene javne površine je:

-          za luna - park………………..……. 3,98 € / m2 dnevno

-          za štandove………..………….…   13,27 € / m2 dnevno

-          za plodine i hladnjake...………....  26,54 € / m2 dnevno

-          za šator ……………………...…… 3,98 € / m2 dnevno

4. Jamčevina: 13,27 € po mjestu

Sudionik natječaja u ponudi mora priložiti rješenje o upisu u odgovarajući registar, potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada da nema dugovanja prema proračunu Grada, upravna pristojba 2,65 €, navesti ime i prezime, naziv tvrtke, adresu, OIB, kontakt telefon, visinu zakupnine koju nudi po m2 dnevno,

te točnu oznaku lokacije za koju se natječe (iz skice).

Ukoliko se sudionik natječaja natječe za više mjesta, potrebno je za svako pojedino mjesto uplatiti jamčevinu.

Sudionik natječaja u ponudi mora priložiti valjan dokaz o uplati jamčevine. Jamčevina iznosi 13,27 € po mjestu i uplaćuje se u korist gradskog proračuna broj: IBAN: HR9123400091839600002 kod PBZ, model: HR68, poziv na broj: 7722 – OIB. Pismene ponude dostavljaju se poštom, preporučeno, u zatvorenom omotu ili neposredno u pisarnicu na adresu:

GRAD SLAVONSKI BROD

“NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE NA TRGU SV. ANTUNA U PODVINJU

POVODOM PROSLAVE CRKVENOG GODA

– NE OTVARAJ”

35000 SLAVONSKI BROD, VUKOVARSKA 1.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana računajući od prvog narednog dana objave javnog natječaja u tisku.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najveći ponuđeni iznos zakupnine.

Skica mjesta iz ovog natječaja može se vidjeti na oglasnoj ploči Gradske uprave Slavonski Brod, Vukovarska 1,

te na Službenim stranicama Grada.

Prikupljene ponude otvorit će se na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, koja će se održati u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, 02. lipnja 2023. godine u 9,30 sati.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti novčani iznos za isto mjesto, prednost imaju ponuditelji čija je ponuda ranije prispjela na natječaj, a ukoliko udovoljava uvjetima natječaja.

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršit će Gradonačelnik grada Slavonskog Broda na prijedlog Povjerenstva.

Gradonačelnik zadržava pravo poništenja ovog natječaja odnosno neizbora najpovoljnije ponude bez bilo kakvih obveza prema ponuditeljima, u kojem slučaju sudionici natječaja imaju samo pravo na povrat jamčevine.

Ukoliko izabrani natjecatelj svojevoljno odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja konačne odluke Gradonačelnika. Zakašnjele i nepotpune prijave odbacit će se posebnim zaključkom.

skica, pdf. 

tekst natječaja, word.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave