fbpx
 
 

Upravni odjel za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
KLASA: 351-02/24-01/12
URBROJ:2178/01-10-24-3
Slavonski Brod, 21. veljače 2024.g.


Na temelju Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Javnog poziva za sufinanciranje priključaka na plinsku mrežu (KLASA: 351-02/23-01/37, URBROJ: 2178/01-07-43-8 od 21. veljače 2024.g.), a u svezi provedbe Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za Grad Slavonski Brod, Gradonačelnik raspisuje:


JAVNI POZIV

za sufinanciranje priključaka na plinsku mrežu


 1. Predmet javnog poziva

Grad Slavonski Brod objavljuje Javni poziv za sufinanciranje priključaka na plinsku mrežu (dalje u tekstu: javni poziv).

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Grada Slavonskog Broda za neposredno sufinanciranje dijela troškova za priključenje na plinsku mrežu sukladno Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka za Grad Slavonski Brod (dalje u tekstu: Akcijski plan), I. detaljni podaci o onim mjerama ili projektima koji su usvojeni s ciljem smanjenja onečišćenja, I.1. Popis i opis svih mjera navedenih u Akcijskom planu, mjera 3. Širenje plinske mreže na području Slavonskog Broda (sufinanciranje priključaka na plinsku mrežu).

 1. Ciljevi i očekivani učinci

Ovim javnim pozivom osigurava se provedba mjere 3. Širenje plinske mreže na području Slavonskog Broda (sufinanciranje priključaka na plinsku mrežu) Akcijskog plana, a u cilju smanjenja emisija onečišćujućih tvari iz glavnih prepoznatih izvora onečišćenja (kruta goriva, ogrjevno drvo).

 1. Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici u smislu ovog javnog poziva su fizičke osobe – vlasnici/suvlasnici stanova i obiteljskih kuća, s prebivalištem na području Slavonskog Broda, a koji su na adresi i mjestu obiteljske kuće/stana zamijenili energent za grijanje (sa krutog goriva na prirodni plin).

 1. Iznos potpore

Ukupno raspoloživi iznos sredstava po ovom javnom pozivu je 52.000,00€ određen Proračunom Grada Slavonskog Broda za 2024.godinu.

Grad Slavonski Brod će po jednom zahtjevu dodjeljivati sredstva u iznosu 170 €.

Sredstva Grada dodjeljivat će se do kraja 2024.g. ili do iskorištenja raspoloživog iznosa ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 1. Prihvatljivi i opravdani troškovi

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom javnom pozivu je izgradnja plinskog priključka, u svrhu zamjene energenta – prelazak sa krutih goriva na prirodni plin, a odnosi se samo na područje grada Slavonskog Broda.

Opravdani troškovi su oni nastali nakon 1. siječnja 2024.godine.

 1. Obvezna dokumentacija

Zahtjev mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Potpuno i čitko ispunjen i potpisan Obrazac koji je sastavni dio ovog javnog poziva
 2. Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
 3. Dokument kojim se dokazuje IBAN korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u)
 4. Preslika potvrde tvrtke Brod – plin d.o.o. (ovjerene i potpisane) iz koje je razvidno da je u objektu izvršena zamjena energenta – sa krutih goriva na prirodni plin

 

 1. Način podnošenja zahtjeva

Prijava na ovaj javni poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije iz točke VI. Javnog poziva na sljedeće načine:

 1. poštom na adresu:
  Grad Slavonski Brod
  Vukovarska 1
  35000 Slavonski Brod
 1. osobno svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati u pisarnicu Grada na adresi:
  Grad Slavonski Brod
  Vukovarska 1
  35000 Slavonski Brod


Podnošenje prijava na javni poziv započinje objavom javnog poziva na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.
Javni poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Obavijest o zatvaranju javnog poziva bit će javno dostupna putem službene stranice Grada Slavonskog Broda.

Grad Slavonski Brod ne odgovara za postupanje po prijavama čiji je sadržaj nečitljiv te im se sadržaj ne može utvrditi.

Prijavitelj može opunomoćiti i drugu osobu za poduzimanje radnji vezanih uz prijavu i podnošenje dokumentacije na ovaj javni poziv, a koja treba biti ovjerena kod javnog bilježnika, te sastavni dio prijave.

 1. Obrada prijava i isplata sredstava

Prijavi se dodjeljuje redni broj kronološki prema datumu i vremenu zaprimanja u pisarnicu Grada Slavonskog Broda ili u poštanskom uredu ukoliko se dostavlja poštom.

Prijave pristigle na ovaj javni poziv koje su pravovremene, dopuštene i podnesene od strane prijavitelja na koje se ovaj javni poziv odnosi, a sadrže svu obveznu dokumentaciju, ocjenjuju se u skladu s uvjetima i kriterijima određenim ovim javnim pozivom.

Grad Slavonski Brod neće razmatrati prijave:

 • koje su dostavljene prije službene objave ovog javnog poziva
 • koje su dostavljene nakon isteka kalendarskog roka za dostavu prijave po ovom javnom pozivu, odnosno nakon objave na službenim stranicama Grada o iskorištenosti predviđenih sredstava za ovaj javni poziv
 • koje su dostavljene od prijavitelja koji ovim javnim pozivom nisu određeni kao korisnici sredstava
 • koje nisu predmet ovog javnog poziva.

Prijaviteljima čije prijave udovoljavaju ili ne udovoljavaju uvjetima javnog poziva, Grad Slavonski Brod će dostaviti pisanu obavijest.

 1. Ostale informacije

Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 035/217 – 061, kontakt osoba Irena Matković, mag.ing.oecoing.

Grad se obvezuje štititi osobne podatke građana u skladu s važećim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka te se obvezuje poduzeti odgovarajuće tehničke, organizacijske i sigurnosne mjere s obzirom na rizike koji proizlaze iz obrade i prirode osobnih podataka. Svi osobni podaci prikupljeni i obrađeni temeljem ovog javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe istog i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Prilog:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave