fbpx
 
 

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO
UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 351-05/24-01/1
URBROJ:2178/01-10-24-3
Slavonski Brod,  29. veljače 2024. godine


Na temelju odredbe članka 32. Zakon o tržištu rada ( „Narodne novine br. 118/18, 32/20, 18/22), mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u okviru mjere javnih radova prema Programu javnih radova „Romi za Rome“, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja te Akcijskom planu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, Grad Slavonski Brod objavljuje


OGLAS
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere
„Javni rad“ u programu „Romi za Rome“ u 2024.godini

 

I.

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Slavonskom Brodu   provedbom mjere „Javni rad“ u programu „Romi za Rome“ u 2024.godini, koji se provodi putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na poslovima radnika/-ce u održavanju.

Cilj mjere javnog rada, sukladno Akcijskom planu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, je uključivanje nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada, uključivanje osoba koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, stvaranje kvalitetnijih uvjeta za život, revitalizacija tla i površina obraslih korovom i onečišćenih otpadom te zaštita okoliša i njegovih osnovnih sastavnica.

Odrednice oglašenog radnog mjesta su kako slijedi:

 • naziv radnog mjesta: Radnik/-ca u održavanju
 • broj traženih osoba: 25 ( dvadeset pet) izvršitelja/-ica na određeno radno vrijeme
 • Mjesto rada: područje grada Slavonskog Broda
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci
 • Voditelj programa: Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

II.

OPIS POSLOVA:

 • saniranje i uklanjanje divljih deponija i odlagališta, uklanjanja otpada svih vrsta i kategorija s iskrčenih površina i odlaganje na za to predviđena mjesta,
 • uređivanje opločnjaka, krčenja i uklanjanje divljeg raslinja, uklanjanje ambrozije,
 • revitalizacija i zaštita zelenih i drugih javnih površina,
 • pripreme zemljišta za sadnju stabala, grmova i cvijeća, zatrpavanje jama,
 • saniranje kanala, poljskih putova ili prolaza u slučaju nužde,
 • ostali poslovi definirani programom.

Za predmetne poslove nije propisan uvjet stručne spreme ( NKV ).

Za obavljanje poslova radnog mjesta nije potrebna potvrda o stručnoj osposobljenosti ili uvjerenje.

 

III.

 

UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • opća zdravstvena sposobnost

Pored općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju ispunjavati uvjete za pristupanje mjeri javnih radova koji su dostupni na poveznici https://mjere.hr/mjere/javni-rad-2024/ sukladno Akcijskom planu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma.

 

Natjecati se mogu osobe oba spola.

IV.

 

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati na oglas dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 1. Prijavni obrazac (dostupan na oglasnoj ploči i u pisarnici Grada), potpisan
 2. Životopis
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, presliku putovnice ili vojne iskaznice, izlist elektroničkog zapisa iz knjige državljana-ne stariji od 3 mjeseca ili dr.)
 4. Dokaz o stručnoj spremi ili završenom školovanju ( neovjerena preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju, ukoliko je isto završeno)
 5. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe, s datumom izdavanja nakon objavljenog Oglasa
 6. dokaz o ukupnom radnome stažu ( ispis elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starija od 3 mjeseca.

Sukladno odredbi članka 101. stavku 11. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) te odredbi članka 9. stavka 20. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18., 32/20 ), prava prednosti pri zapošljavanju prema tim zakonima ne odnose se na zapošljavanje putem mjere javnih radova.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Kandidat može dopuniti prijavu do isteka roka za podnošenje prijava, a koja se predaje na isti način kao prijava.

Grad Slavonski Brod zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Prijave se podnose pisanim putem na sljedeću adresu:

Grad Slavonski Brod
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod
S naznakom
„Oglas za prijam u radni odnos-Javni rad-Romi za Rome 2024 “

 

Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnicu Grada Slavonskog Broda.

Prijave poslane elektroničkom poštom ili faxom neće se razmatrati.

 

Rok za dostavu prijave na oglas za radno mjesto uz sve obvezne priloge je:

11. ožujka 2024. godine

 

V.

Za kandidate prijavljene na Oglas koje podnesu pravodobnu, potpunu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak vrednovanja prijava i selekcije te izvršiti odabir kandidata za zasnivanje radnog odnosa.

O rezultatima oglasa  kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. 

Odabrani kandidati obvezni su dostaviti potrebnu dokumentaciju za zasnivanje radnog odnosa i kadrovsku obradu te pohađati i završiti osposobljavanje iz područja zaštite na radu.

Grad Slavonski Brod zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Grad Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

 

PROČELNIK
Damir Klaić, dipl.ing.

 

Prilog:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave