fbpx
 
 

Upravni odjel za graditeljstvo,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
KLASA: 351-02/24-01/30
URBROJ:2178/01-10-24-4
Slavonski Brod, 20. svibnja 2024.g.


Na temelju Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Javnog poziva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za instalaciju dizalica topline (KLASA: 351-02/24-01/32, URBROJ:  2178/01-07-24-7 od 15. svibnja 2024. godine), a u svezi provedbe Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za Grad Slavonski Brod, Gradonačelnik raspisuje:

 

JAVNI POZIV
za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za instalaciju dizalica topline

 

 1. Predmet javnog poziva

Grad Slavonski Brod objavljuje Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za instalaciju dizalica topline (dalje u tekstu: javni poziv).

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Grada Slavonskog Broda za neposredno sufinanciranje dijela troškova za izradu projektne dokumentacije za instalaciju dizalica topline sukladno Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka za Grad Slavonski Brod (dalje u tekstu: Akcijski plan), I. detaljni podaci o onim mjerama ili projektima koji su usvojeni s ciljem smanjenja onečišćenja, I.1. Popis i opis svih mjera navedenih u Akcijskom planu, mjera 4.2. sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za instalaciju dizalica topline.

 1. Ciljevi i očekivani učinci

Ovim javnim pozivom osigurava se provedba mjere 4.2. sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za instalaciju dizalica topline Akcijskog plana, a u cilju povećanja učinkovitosti postojećih sustava za grijanje te smanjiti potrošnju energenata i posljedično emisije onečišćujućih tvari.

 • Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici u smislu ovog javnog poziva su fizičke osobe – građani s prebivalištem na području Slavonskog Broda, a koji su vlasnici/suvlasnici postojećih obiteljskih kuća na području Slavonskog Broda.

 1. Iznos potpore

Grad Slavonski Brod će po jednom zahtjevu dodjeljivati sredstva za pokriće opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije za instalaciju dizalica topline, i to:

 • 50%, ali ne više od 500 € s PDV-om

Sredstva Grada dodjeljivat će se do kraja 2024.g. ili do iskorištenja raspoloživog iznosa ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 1. Prihvatljivi i opravdani troškovi

Prihvatljivi i opravdani trošak po ovom javnom pozivu je izrada projektne dokumentacije za instalaciju dizalica topline i odnosi se samo na postojeće obiteljske kuće na području grada Slavonskog Broda.

Opravdani troškovi su oni nastali nakon 1. siječnja 2024.godine.

 1. Obvezna dokumentacija

Zahtjev mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Potpuno i čitko ispunjen i potpisan Obrazac – Zahtjev za sufinanciranje koji je sastavni dio ovog javnog poziva
 2. Obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e – Građani) ili Uvjerenje o prebivalištu, iz kojeg je razvidno da podnositelj zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Grada Slavonskog Broda – u slučaju suvlasništva potrebno dostaviti za sve suvlasnike
 3. Dokument kojim se dokazuje IBAN korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u)
 4. Preslika zemljišno – knjižnog izvatka čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo (ili Potvrdu suda da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar ukoliko su zemljišne knjige uništene ili nedostupne)
 5. Preslika računa za uslugu izrade projektne dokumentacije za instalaciju dizalica topline
 6. Dokaz o plaćanju računa (izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o izvršenoj uplati)
 7. Preslika prve stranice svih mapa projektne dokumentacije ovjerene potpisom i pečatom ovlaštene osobe
 • Način podnošenja zahtjeva

Prijava na ovaj javni poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije iz točke VI. Javnog poziva na sljedeće načine:

 1. poštom na adresu:

Grad Slavonski Brod
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

 1. osobno svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati u pisarnicu Grada na adresi:

Grad Slavonski Brod
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

Podnošenje prijava na javni poziv započinje objavom javnog poziva na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.
Javni poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.
Obavijest o zatvaranju javnog poziva bit će javno dostupna putem službene stranice Grada Slavonskog Broda.
Grad Slavonski Brod ne odgovara za postupanje po prijavama čiji je sadržaj nečitljiv te im se sadržaj ne može utvrditi.

Prijavitelj može opunomoćiti i drugu osobu za poduzimanje radnji vezanih uz prijavu i podnošenje dokumentacije na ovaj javni poziv, a koja treba biti ovjerena kod javnog bilježnika, te sastavni dio prijave.

 • Obrada prijava i isplata sredstava

Prijavi se dodjeljuje redni broj kronološki prema datumu i vremenu zaprimanja.

Prijave pristigle na ovaj javni poziv koje su pravovremene, dopuštene i podnesene od strane prijavitelja na koje se ovaj javni poziv odnosi, a sadrže svu obveznu dokumentaciju, ocjenjuju se u skladu s uvjetima i kriterijima određenim ovim javnim pozivom.

Grad Slavonski Brod neće razmatrati prijave:

 • koje su dostavljene prije službene objave ovog javnog poziva
 • koje su dostavljene nakon isteka kalendarskog roka za dostavu prijave po ovom javnom pozivu, odnosno nakon objave na službenim stranicama Grada o iskorištenosti predviđenih sredstava za ovaj javni poziv
 • koje su dostavljene od prijavitelja koji ovim javnim pozivom nisu određeni kao korisnici sredstava
 • koje nisu predmet ovog javnog poziva.

Prijaviteljima čije prijave udovoljavaju ili ne udovoljavaju uvjetima javnog poziva, Grad Slavonski Brod će dostaviti pisanu obavijest.

 1. Ostale informacije

Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 035/217 – 061, kontakt osoba Irena Matković, mag.ing.oecoing.

Grad se obvezuje štititi osobne podatke građana u skladu s važećim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka te se obvezuje poduzeti odgovarajuće tehničke, organizacijske i sigurnosne mjere s obzirom na rizike koji proizlaze iz obrade i prirode osobnih podataka. Svi osobni podaci prikupljeni i obrađeni temeljem ovog javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe istog i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Prilog:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave