fbpx
 
 

Upravni odjel za gospodarstvo
KLASA:371-01/24-01/12
URBROJ:2178/01-05-24-2
Slavonski Brod, 22. svibanj 2024 godine


Temeljem članka  18. Odluke o davanju u najam stanova (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br: 7/97; 16/01; 12/03; 2/08; 13/08; 7/09 i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br: 4/16; 6/19 ), Gradonačelnik raspisuje:

NATJEČAJ
za davanje u najam stanova 

 

Pravo na podnošenje zahtjeva  za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, ima hrvatski državljanin, koji ima prebivalište na području grada Slavonskog Broda pod uvjetima:

 • da nema u vlasništvu odgovarajuću kuću  ili stan na području Republike Hrvatske,
 • da nema prava korištenja odgovarajućeg stana, na temelju Ugovora o najmu stana zaključenog na neodređeno vrijeme,
 • da nije iskoristio  pravo na otkup stana, suglasno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Svi navedeni uvjeti moraju se zadovoljiti kumulativno i to svi članovi obiteljskog kućanstva za koje se traži davanje u najam stana.

Zainteresirani podnose zahtjev na propisanom obrascu koji se može dobiti u Gradskoj upravi, Vukovarska 1, u pisarnici, a dužni su priložiti sljedeće isprave:

 • Domovnica ili preslika osobne iskaznice (za podnositelja zahtjeva),
 • Uvjerenje o prebivalištu na području grada Slavonskog Broda, (za podnositelja zahtjeva )
 • Izjava o broju članova obiteljskog domaćinstva, ovjerena kod javnog bilježnika
 • Izvadak iz matične knjige rođenih, vjenčanih (za sve članove),
 • Pravomoćna presuda  o razvodu braka (za osobe koje su  brak razvele),
 • Mišljenje Centra za socijalni rad (za osobe u stanju  socijalne zaštite),
 • Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje (za nezaposlene osobe i članove obitelji),
 • Potvrdu Zemljišno-knjižnog odjela (Gruntovnice), o vlasništvu nekretnina (kuće,stana), za sve članove obiteljskog domaćinstva
 • Potvrdu Katastra, o neposjedovanju nekretnina (kuće,stana), za sve članove  obiteljskog domaćinsta,
 • Dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu,
 • Radni staž, odnosno mirovina za sve članove obitelji,
 • Rješenje o invalidnosti (civilni ili invalidi rata),
 • Teška ili kronična oboljenja (medicinska dokumentacija),
 • Preporuka poduzeća ili ustanove o stambenoj situaciji za zaposlene članove,
 • Za zaposlene prosjek plaća u posljednja tri mjeseca.

Navedene isprave ne smiju  biti starije od 3 mjeseca (osim za Domovnicu, Izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih).

S obzirom da Grad raspolaže evidencijom o dohocima i primicima fizičkih osoba  iz sustava Porezne uprave (EDIP), isti će se koristititi radi utvrđivanja visine dohodaka i primitaka, iz prethodne godine, za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva (punoljetne članove), te stoga podnositelj zahtjeva nije obvezan prilagati potvrdu Porezne uprave (podaci potrebni radi utvrđivanja prihoda članova obiteljskog domaćinstva).

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana, računajući, od prvog narednog dana od dana objave natječaja u tisku.

Zahtjevi se podnose neposredno ili poštom preporučeno na adresu:

GRAD SLAVONSKI BROD
- Povjerenstvo za najam stanova –
Vukovarska 1
35 000 Slavonski Brod
-  PISARNICA –

Nakon zaključenja natječaja te provjere ispravnosti zahtjeva, Povjerenstvo za davanje u najam stanova će sastaviti listu reda prvenstva. Lista se objavljuje na oglasnoj ploči  Gradske uprave, Grada Slavonskog Broda, u roku od 30 dana, od isteka roka za podnošenje  zahtjeva.

Sudionici u natječaju mogu u roku od 15 dana od objave liste na oglasnoj ploči podnijeti prigovor Gradonačelniku. Odluka donesena po prigovoru je konačna.

Konačna lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Gradske uprave, Grada Slavonskog Broda, u trajanju od 2 godine, za koje vrijeme će se stanovi određeni za najam, dodjeljivati prema utvrđenoj listi prvenstva.

Svi zainteresirani podnose zahtjeve na propisanom obrascu s traženim prilozima (obrazac se može podići u Pisarnici te sa Internet stranice Grada ).

Zahtjevi koji nisu podneseni na propisanom obrascu neće se uzimati u obzir.

 

Prilog:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave