fbpx
 
 

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 303-01/24-01/134
URBROJ:2178/01-07-24-17
Slavonski Brod, 28. svibnja 2024. godine


Temeljem članka 42., 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20. ) i  članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda“, broj: 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. i 12/21.), Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA U SLUŽBI SPAŠAVANJA I POSLOVA NA
GRADSKOM KUPALIŠTU „POLOJ“

 

I.

Raspisuje se javni poziv za obavljanje poslova u službi spašavanja i poslova na gradskom kupalištu „Poloj“ (dalje u tekst: Javni poziv), tijekom kupališne sezone u 2024. godini za sljedeće poslove:

 1. poslovi spašavanja
 2. poslovi na gradskom kupalištu


II.

Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imaju sve zainteresirane osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

punoljetnost

 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
 • hrvatsko državljanstvo
 • srednja stručna sprema (SSS)

Natjecati se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08. i 69/17.).

Izrazi koji se koriste u ovom pozivu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

III.

Uz prijavni obrazac potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, presliku važeće osobne iskaznice, presliku putovnice ili vojne iskaznice ) sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“, broj: 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 4/94., 130/11., 110/15., 102/19. i 138/21.)
 • potvrda o općoj zdravstvenoj sposobnosti od liječnika opće prakse
 • potvrda o odgovarajućem statusu (student, umirovljenik, nezaposlena osoba...)

 

IV.

Poslovi spašavanja obuhvaćaju poslove spašavanje osoba iz vode, nadzor s nadzorne točke, prevenciju nesreća, djelovanje unutar spasilačkog tima, obavljanje ostalih zadaća unutar spasilačke postaje i pružanje prve pomoći.

Poslovi na gradskom kupalištu obuhvaćaju poslove naplaćivanja ulaza na gradsko kupalište, naplaćivanje i održavanje parkirališta za motorna vozila i bicikle, održavanja okoliša, iznajmljivanje suncobrana i ležaljki, naplaćivanje aquaparka te ostale tehničke poslove.


V.

Za kandidate prijavljene na javni poziv koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu provest će se testiranje putem intervjua, a o čemu će biti obavješteni elektronskim putem.

S odabranim kandidatima sklopit će se Ugovor o djelu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj: 42/18.), Grad Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Grad Slavonski Brod zadržava pravo poništenja javnog poziva bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Obrazac za prijavu, sastavni je dio ovog Javnog poziva.

 

VI.

Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se do 07. lipnja 2024. godine:

 • preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova u službi spašavanja i na gradskom kupalištu „Poloj“
 • osobnom predajom u pisarnicu Grada Slavonskog Broda
 • elektroničkim putem na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sve dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti na broj telefona 035/217-013.

 

GRADONAČELNIK:
Mirko Duspara,dr.med.

 

Prilog:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave