fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI
SUSTAV I KOMUNALNO REDARSTVO

KLASA: 112-03/19-01/12
URBROJ: 2178/01-07-19-26

Slavonski Brod, 9. prosinca 2019. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18, 112/19 ) privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda donosi

O D L U K U
o poništenju Oglasa za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent 1-komunalni redar

I

Poništava se Oglas za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent 1-komunalni redar -1 izvršitelj KLASA: 112-03/19-01/12 URBROJ: 2178/01-07-19-2 od 26. rujna 2019., objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te službenih web stranica Grada dana 27. rujna 2019. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                    

                                                                                                                                       PRIVREMENA  PROČELNICA
Tamara Mokricki,mag.ing.aedif.