fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I
RAČUNOVODSTVO

KLASA: 112-03/19-01/23
URBROJ: 2178/01-07-20-13

Slavonski Brod, 10. siječnja 2020. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18, 112/19 ) pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda donosi


O D L U K U
o poništenju Oglasa za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Voditelj pododsjeka za financije-1 izvršitelj/ica

 I

Poništava se Oglas za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Voditelj pododsjeka za financije -1 izvršitelj KLASA: 112-03/19-01/23 URBROJ: 2178/01-07-19-3 od 10. prosinca 2019., objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te službenih web stranica Grada dana 10. prosinca 2019. godine jer je u postupku nije utvrđen niti jedan kandidat.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                    

                                                                                                                                            PROČELNICA
Ksenija Knežević,dipl.oec.