fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 17 i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18., 98/19. dalje: ZSN LP(R)S ),  pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje

J AV N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 
U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na radno mjesto:
- Samostalni upravni referent 1 za pravne poslove i poslove izdavanja dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje
- 1 (jedan) izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme
 

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit ili polaganje u zakonskom roku,
  • poznavanje rada na računalu.

 

 Prilog:


Poveznice: