fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

GRAD SLAVONSKI BROD
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

KLASA: 112-02/21-01/4
URBROJ: 2178/01-07-21-27
Slavonski Brod, 18. veljače 2021. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18, 112/19 ) privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda donosi


O D L U K U
o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme 


I

Poništava se Javni natječaj za prijam  u službu na neodređeno vrijeme u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za odnose s javnošću i protokol, 1 izvršitelj KLASA: 112-02/21-01/4 URBROJ: 2178/01-07-21-2 od 19. siječnja 2021., objavljen putem „Narodnih novina“ br. 5/21, „Burze rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenih web stranica i oglasne ploče Grada Slavonskog Broda dana 20.siječnja 2021. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
                                                                                             

                                                                                                                                                     GRAD SLAVONSKI BROD