fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

KLASA: 940-01/21-01/556
Urbroj: 2178/01-05-21-3
Slavonski Brod, 20. rujna 2021. godine


Na temelju članka 131., 132. i 133.  Zakona o cestama (Narodne Novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja središnjeg ureda Državne geodetske uprave o snimku i geodetskom elaboratu izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda, objavljuje:

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Naselje biskupa Ćirila Kosa'' u Slavonskom Brodu na k.č. br. 6301, 5878/44, 5877/11, 5877/10, 5877/9, 5880/2, k.o. Slavonski Brod, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u navedenoj katastarskoj općini. Radovi započinju 24. rujna 2021. godine i od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića, dipl. ing. geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem, mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 27. rujna 2021. godine, u vremenu od 8.00 – 9.00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

 

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr. med.