fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

KLASA: 940-01/21-01/602
Urbroj: 2178/01-05-21-03
Slavonski Brod, 1. listopada 2021. godine

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i Uputi Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o Geodetskom elaboratu izvedenog stanja komunalne infrastrukture, Klasa: 011-01/19-01/03, Urbroj: 541-01-9-11, od 02. travnja 2019. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja komunalnom infrastrukturom na području grada Slavonskog Broda, objavljuje:

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura ''Park u Ulici Petra Svačića'' u Slavonskom Brodu na k.č. br. 2492/1, 2485 k.o. Slavonski Brod, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/2018, 110/18, 32/20), temeljem kojeg se KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ''PARK U ULICI PETRA SVAČIĆA'' evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Slavonskog Broda.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture ''Park u Ulici Petra Svačića'' izradit će tvrtka GEOKOD d. o. o. za projektiranje, nadzor i izvođenje geodetskih i graditeljskih radova, Matije Gupca 30, Slavonski Brod

Obilježavanje granica zemljišta na kojemu je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započeti će 7. listopada 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 8. listopada 2021. godine u vremenu od 8.00 - 9.00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

                                                                      

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr. med.