fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19, dalje: ZSN ) privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam  u službu na neodređeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo na radno mjesto:

-  Upravni referent 1- prometni redar
      - 1 (jedan) izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme
 

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • SSS opće, upravne, prometne ili tehničke struke
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit ili polaganje u zakonskom roku
  • poznavanje rada na računalu.

 

 Prilog:


Poveznice: