fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL KOMUNALNI SUSTAV
I KOMUNALNO REDARSTVO

KLASA: 112-02/22-01/18
URBROJ: 2178/01-07-22-13

Slavonski Brod, 26. kolovoza 2022. godine


Na temelju odredbe članka 29. u svezi čl. 24.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08., 61/11., 4/18.  i 112/19. ) privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda donosi

O D L U K U
o poništenju Oglasa za prijam u  službu na određeno vrijeme


I.

Poništava se Oglas za prijam  u službu na određeno vrijeme u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo na radno mjesto samostalni upravni referent 1-komunalni redar,   KLASA: 112-02/22-01/18; URBROJ: 2178/01-07-22-02 od 26. srpnja 2022. godine, objavljen putem   „Burze rada“ pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i službenih web stranica Grada Slavonskog Broda.


II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                                                    

PRIVREMENA PROČELNICA:
Gordana Puškarić, mag.ing.mech.