fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
I KOMUNALNO REDARSTVO

KLASA: 112-02/22-01/19
URBROJ: 2178/01-07-22-02
Slavonski Brod, 26. kolovoza 2022. godine


Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 98/19. dalje: ZSN ),  privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje

 

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo na radno mjesto :

- Samostalni upravni referent 1- komunalni redar

      - 1 ( jedan ) izvršitelja/ica na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne službenice

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • VSS pravne, ekonomske ili druge društvene struke
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit ili polaganje u zakonskom roku,
  • poznavanje rada na računalu.

 

Prilog:

Poveznice: