Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) i članka 7. Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 2/15.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, nakon razmatranja na Kolegiju Gradonačelnika, donosi

Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu na upravljanje i korištenje sportske građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda- Stadion "Stanko Vlajnić-Dida" (pdf)