fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 9. Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić „Potjeh“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potjeh Slavonski Brod,  objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika u Dječji vrtić "Potjeh" u Slavonskom Brodu

1. ODGOJITELJ /ICA

-   4 izvršitelja/ice  - na neodređeno, probni rok  3 mjeseca, puno radno vrijeme  

2. KUHAR/ICA

-   1 izvršitelj/ica   - na neodređeno, probni rok  3 mjeseca,  puno radno vrijeme

 
3. SPREMAČICA

 - 1 izvršitelj/ica   - na neodređeno, probni rok  3 mjeseca, puno radno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:


za točku 1. ODGOJITELJ /ICA

-preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,  odnosno studij odgovarajuće vrste kojom je stečena viša stručna sprema  u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij  ili specijalistički studij određene vrste prema članku 24. i  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju-položen stručni ispit

za točku 2. KUHAR/ICA

-SSS smjer kuhar,- 1 godina radnog iskustva u struci   

za točku 3. SPREMAČICA

-NKV radnik,-6 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima

  Pored navedenih uvjeta  kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

1. punoljetnost

2. hrvatsko državljanjstvo

3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje  poslova radnog mjesta

- Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat  po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke  o prijemu u radni odnos. Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 


Ako kandidat ostvaruje prednost kod prijema u radni odnos u javnu ustanovu koja obavlja javnu službu po posebnom zakonu - Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova i njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14) da bi ostvario prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, kandidat je dužan pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.


ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i službenoj internetskoj stranici Grada Slavonskog Broda.


Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Životopis

2. Dokaz o  stečenoj stručnoj spremi (diploma ili svjedodžbe)

3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobne iskaznice)

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za točku 1. natječaja

5. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13)

6. Elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdan u vrijeme trajanja natječaja) 

Dokazi se dostavljaju u preslici, a prije izbora izabrani kandidat će predočiti izvornik. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u otvorenom roku, poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici,  na adresu:

DJEČJI VRTIĆ POTJEH SLAVONSKI BROD

VUKOVARSKA 1 (Gradska uprava)  Slavonski Brod

s naznakom«Natječaj za DJEČJI VRTIĆ POTJEH»

Nepotpune i nepravovremene prijave  neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili neprihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit