fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 9. Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić „Potjeh“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potjeh Slavonski Brod,  objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika u Dječji vrtić "Potjeh" u Slavonskom Brodu

1. ODGOJITELJ /ICA

-   4 izvršitelja/ice  - na neodređeno, probni rok  3 mjeseca, puno radno vrijeme  

2. KUHAR/ICA

-   1 izvršitelj/ica   - na neodređeno, probni rok  3 mjeseca,  puno radno vrijeme

 
3. SPREMAČICA

 - 1 izvršitelj/ica   - na neodređeno, probni rok  3 mjeseca, puno radno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:


za točku 1. ODGOJITELJ /ICA

-preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,  odnosno studij odgovarajuće vrste kojom je stečena viša stručna sprema  u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij  ili specijalistički studij određene vrste prema članku 24. i  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju-položen stručni ispit

za točku 2. KUHAR/ICA

-SSS smjer kuhar,- 1 godina radnog iskustva u struci   

za točku 3. SPREMAČICA

-NKV radnik,-6 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima

  Pored navedenih uvjeta  kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

1. punoljetnost

2. hrvatsko državljanjstvo

3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje  poslova radnog mjesta

- Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat  po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke  o prijemu u radni odnos. Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 


Ako kandidat ostvaruje prednost kod prijema u radni odnos u javnu ustanovu koja obavlja javnu službu po posebnom zakonu - Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova i njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14) da bi ostvario prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, kandidat je dužan pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.


ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i službenoj internetskoj stranici Grada Slavonskog Broda.


Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Životopis

2. Dokaz o  stečenoj stručnoj spremi (diploma ili svjedodžbe)

3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobne iskaznice)

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za točku 1. natječaja

5. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13)

6. Elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdan u vrijeme trajanja natječaja) 

Dokazi se dostavljaju u preslici, a prije izbora izabrani kandidat će predočiti izvornik. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u otvorenom roku, poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici,  na adresu:

DJEČJI VRTIĆ POTJEH SLAVONSKI BROD

VUKOVARSKA 1 (Gradska uprava)  Slavonski Brod

s naznakom«Natječaj za DJEČJI VRTIĆ POTJEH»

Nepotpune i nepravovremene prijave  neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili neprihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.