fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavak 2., 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potjeh Slavonski Brod raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja- odgojitelja
Dječjeg vrtića Potjeh

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje
RAVNATELJA - ODGOJITELJA Dječjeg vrtića Potjeh u Slavonskom Brodu
- jedan izvršitelj - radno vrijeme 4 sata ravnatelj, 4 sata odgojitelj

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa
- ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)
- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu u djelatnosti predškolskog odgoja (presliku radne knjižice ili potvrda iz HZMO-a)
- preslika domovnice
- uvjerenje o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijeve)

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu:
Dječji vrtić Potjeh
Vukovarska 1 (Gradska uprava) 35 000 Slavonski Brod
s naznakom «Natječaj za ravnatelja».

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/17-01/56
URBROJ: 2178/01-07-17-1
Slavonski Brod, 26. listopada 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Potjeh Slavonski Brod

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit