fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 27. i 28. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 110/2015) i članka 38. Zakona o ustanovama-pročišćeni tekst (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), te članka 21. Statuta Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda, Upravno vijeće Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda dana 27. studenog 2017. godine, raspisuje


NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja
Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda

Za ravnatelja Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije,
 • koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 • položen stručni ispit za kustosa

*Iznimno, za ravnatelja Galerije može biti imenovana osoba koja nema položeni stručni ispit za kustosa, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i znanosti najmanje 10 godina.

Ravnatelj Galerije imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda, na prijedlog Upravnog vijeća Galerije umjetnina, koje je obavezno pribaviti mišljenja stručnih vijeća, a ako ona nisu osnovana, uposlenoga stručnog galerijskog osoblja.
Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta, u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojega je razvidan staž i stručna sprema) ili potvrdu poslodavca, odnosno drugu ispravu iz koje je vidljivo o kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
 • dokaz o položenom ispitu za kustosa
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja).
 • Prijedlog Programa rada za četverogodišnje razdoblje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja u Glasu Slavonije.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu:
Galerija umjetnina grada Slavonskog Brod, Starčevićeva 8, 35000 Slavonski Brod s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o izboru i imenovanju ravnatelja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.