fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Na temelju Odluke o zakupu građevinskog zemljišta i javnih površina na području grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 8/09.) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br.8/12.), Gradonačelnik raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup javne površine za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica

1. Lokacija koja se daje u zakup: javna površina u Ulici Ivana Gundulića, k.č.br. 4906 k.o. Brod (uz zapadnu pješačku površinu kod Župne crkve Gospe Brze Pomoći - Male      crkve) 

2. Vrijeme zakupa javne površine:- u dane proslave crkvenog goda, odnosno svakog osmog u mjesecu (na vrijeme od 1. godinu)

3. Namjena:- postavljanje vlastitih štandova za prigodnu prodaju sakralnih suvenira (2m2) – ukupno 7 mjesta
4. Početna cijena za svako prodajno mjesto je: 50,00 kn/m2 dnevno
5. Uvjet zakupa javne površine je postavljanje postavljenog postolja (lagano montažno - demontažna metalna podkonstrukcija s drvenom nagaznom površinom, izdignuto cca     10-15 cm od postojećeg tla) čime će se umanjiti uništavanje postojećeg zelenog pojasa.

Sudionik natječaja u ponudi mora priložiti rješenje o upisu u odgovarajući registar, uvjerenje Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada da nema dugovanja prema proračunu Grada, upravna pristojba 20,00 kuna, navesti ime i prezime, naziv tvrtke, adresu, OIB, kontakt telefon, visinu zakupnine koju nudi, te točnu oznaku lokacije za koju se natječe (iz skice).

Osiguranje naplate potraživanja: bjanko potpisana zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika, koja se prilaže kod zaključivanja ugovora o zakupu.
Pismene ponude dostavljaju se poštom, preporučeno, u zatvorenom omotu ili neposredno u pisarnicu na adresu:

GRADA SLAVONSKOG BRODA

“NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE

ZA TRGOVINU NA MALO IZVAN PRODAVAONICA I TRŽNICA

– NE OTVARAJ”

35000 SLAVONSKI BROD, VUKOVARSKA 1.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana računajući od prvog narednog dana objave javnog natječaja u tisku.
Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najveći ponuđeni iznos zakupnine.
Skica mjesta iz ovog natječaja može se vidjeti na oglasnoj ploči Gradske uprave Slavonski Brod, Vukovarska 1, te na Službenim stranicama Grada.
Prikupljene ponude otvorit će se na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, koja će se održati u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, 06. srpnja 2018. godine u 09,00 sati.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti novčani iznos za isto mjesto, prednost imaju ponuditelji čija je ponuda ranije prispjela na natječaj. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršit će Gradonačelnik grada Slavonskog Broda. Ponuditelj od ponude može odustati isključivo do trenutka otvaranja pristiglih ponuda, i to pisanim putem ili davanjem izjave na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, a što će se navesti u zapisniku. Gradonačelnik zadržava pravo poništenja ovog natječaja odnosno neizbora najpovoljnije ponude bez bilo kakvih obveza prema ponuditeljima. Zakašnjele i nepotpune prijave odbacit će se posebnim zaključkom.

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit