fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01 .-vjerodostojno tumačenje , 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, na prijedlog Povjerenstva za bodovanje i sastavljanje Liste prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, donosi


Zaključak o utvrđivanju Liste prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (pdf)

- Lista prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (pdf)