fbpx
 
 

Proračun Grada Slavonskog Broda za 2021. godinu

Grad Slavonski Brod ulazi u 2021. godinu s proračunom u visini od 529.350.808,00 kuna. Naime, Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog gradskog proračuna za iduću godinu na svojoj 19. sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine. Prijedlog Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2021. godinu izrađen je na osnovu izvršenja proračuna u 2020. godini, kretanju gospodarstva u okruženju i na vlastitim procjenama i projekcijama. Epidemija koronavirusa tijekom 2020. godine dovela je do značajnih negativnih socijalno-gospodarskih posljedica. Međutim, iz stvorenog fiskalnog prostora iz prethodnih godina omogućena je potpora za održavanje zaposlenosti i cjelokupne gospodarske aktivnosti.

U 2021. godini očekujemo nastavak izgradnje poduzetničkih zona i završetak i opremanje poduzetničkog inkubatora „InnoBrod“ kroz ITU mehanizam, izgradnju biciklističkih staza na urbanom području Slavonskog Broda te nastavak izrade projektne dokumentacije ostalih projekata i provedbe istih po natječajima pri fondovima Europske unije: botanički vrt, poduzetnički akcelerator, starački dom i dr. Nastavit će se i ostali projekti kroz ITU mehanizam kao što su završetak izgradnje i opremanje Kuće tambure, izgradnju i opremanje sjevernog kavalira Tvrđave Brod, uređenje komunalne infrastrukture u Tvrđavi te završetak uređenja i opremanje Interpretacijskog centra Ivana Brlić-Mažuranić. U sljedećoj godini ulagat će se u izgradnju i modernizaciju objekta komunalne infrastrukture, izgradit će se još jedna punionica za električna vozila, a završetak izrade Plana održivog razvoja mobilnosti Urbanog područja kroz ITU mehanizam dovest će i do ostvarivanja plana izgradnje pješačko-biciklističkog nadvožnjaka, parkirališta u Naselju Slavonija, parkirališta za bicikle i dr.

Daljnja ulaganja odnose se na odmaralište na Korčuli i Starom Gradu, izgradnju doma u MO Josip Rimac uz potporu te obnovu mjesnih domova u MO Zrinski Frankopan, MO Antun Mihanović i MO Podvinje. U 2021. godini završit će se rekonstrukcija autobusnog kolodvora, a ulagat će se i u obnovu kazališno-koncertne dvorane, Planinarskog doma, Vatrogasnog doma i stadiona na Savi, SRC Klasije, i dr. Također, daljnja ulaganja odnosit će se i na programe s ciljem zaštite čovjekova okoliša.
Grad Slavonski Brod u 2021. nastavit će stvarati uvjete za uvođenje jednosmjenske nastave obnovom i dogradnjom osnovnih škola (OŠ „Bogoslav Šulek“, OŠ „Ivana Brlić-Mažuranić“, OŠ „Ivan Goran Kovačić“, OŠ „Dragutin Tadijanović“) te će sufinancirati provođenje programa predškolskog odgoja, produženog boravka te ostalih pomoći roditeljima u obliku nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola.

I dalje će se provoditi poznate demografske mjere izgradnje naselja na stanovima za mlade s potrebnom komunalnom i društvenom infrastrukturom te ostvarivanja prava za gradnju obiteljskih kuća za mlade obitelji, a Grad će nastaviti i s dodjelom naknada i oprema za novorođenčad.

Zadanim i planiranim ciljevima u ovom proračunu postavljena je velika ljestvica kako bi se ostvarila većina onoga što je građanima Slavonskog Broda potrebno kako bi život u Slavonskom Brodu bio ugodniji i kvalitetniji

 

ODAKLE NOVAC DOLAZI
Prihodi od poreza 94.602.351,00 kn
Prihodi od pomoći 281.481.946,00 kn
Prihodi od imovine 11.767.501,00 kn
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 36.618.735,00 kn
Prihodi od prodaje proizvoda, roba, usluga i donacija 6.159.185,00 kn
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 996.500,00 kn
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 2.000.000,00 kn
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 705.100,00 kn
Višak prihoda 55.019.490,00 kn
Primici zajmova 40.000.000,00 kn
Ukupno kn: 529.350.808,00

 

GDJE SE NOVAC INVESTIRA
Rashodi za zaposlene 149.966.930,00 kn
Materijalni rashodi 76.441.790,00 kn
Financijski rashodi 741.400,00 kn
Subvencije 4.507.686,00 kn
Pomoći 6.865.000,00 kn
Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna 10.836.262,00 kn
Donacije i ostali rashodi 9.614.307,00 kn
Rashodi za nabavu neproizvodne imovine 2.250.000,00 kn
Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine 204.432.450,00 kn
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini 56.659.983,00 kn
Izdaci iz računa financiranja 7.035.000,00 kn
Ukupno kn: 529.350.808,00

 

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA PO RAZDJELIMA
(nosioci razdjela su upravni odjeli Grada)  
Upravni odjel za društvene djelatnosti 39,88% 211.090.503,00 kn
Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 22,10% 116.968.312,00 kn
Upravni odjel za gospodarstvo 21,94% 116.162.257,00 kn
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 7,10% 37.593.780,00 kn
Upravni odjel za lokalnu samoupravu 4,25% 22.501.839,00 kn
Upravni odjel za financije i računovodstvo 4,53% 23.992.567,00 kn
Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) 0,20% 1.041.550,00 kn
Ukupno kn: 529.350.808,00

 

Gradimo i razvijamo naš grad

Proračunom za 2021. godinu za nove investicije, izgradnju i održavanje objekata, izgradnju, održavanje te rekonstrukciju cesta i komunalne infrastrukture te za prostorno uređenje i zaštitu okoliša izdvojili smo 262.790.329,00 kuna (ulaganje u objekte MO, dogradnja i rekonstrukcija objekata osnovnih škola, opremanje školskih kuhinja i blagovaonica, izgradnja naselja za mlade obitelji, ulaganje u gradske objekte na Korčuli, Starom Gradu i Poloju, izgradnja poduzetničkih zona, rekonstrukcija autobusnog kolodvora, ulaganja u Hrvatski dom, biciklističke staze, sanacija odlagališta „Vijuš“ i dr.).

 

Uređujemo ceste, pješačke staze i javnu rasvjetu u Slavonskom Brodu
U proračunu su za program građenja komunalne infrastrukture u idućoj godini predviđena sredstva u iznosu od 11,4 milijuna kuna. No, osim same izgradnje, ulagat će se i u obnovu postojeće infrastrukture za što su u idućoj godini predviđena dodatna sredstva u iznosu od 8,7 milijuna kuna.

Program gradnje za 2021. godinu pogledajte ovdje

Izgradnja cesta, pješačkih staza i javne rasvjete 11.400.000,00 kn
Dodatna ulaganja u modernizaciju cesta i pješačkih staza 8.700.000,00 kn
Projekti komunalnog sustava, naknade za priključenja, pomoć TD Vodovod za gradnju vodovoda i kanalizacije 8.360.000,00 kn
Plan održive urbane mobilnosti urbanog područja Sl. Brod 183.780,00 kn
Punionica za električna vozila 350.000,00 kn
Ukupno kn: 28.993.780,00

 

 

Održavanje komunalne infrastrukture

Dio proračunskih sredstava svake je godine namijenjen održavanju cesta i javnih površina našeg grada za što će se u idućoj godini izdvojiti 8.700.000 kuna.

Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete 4.900.000,00 kn
Održavanje cesta, pješačkih staza, mostova, horizontalna i vertikalna signalizacija 3.500.000,00 kn
Odvodnja atmosferskih voda i ostale komunalne usluge 300,000,00 kn
Ukupno kn: 8.700.000,00

 

Zaštita okoliša

Gradskim proračunom za 2020. godinu za područje uređenja i zaštite okoliša previđen je iznos od 22.810.000,00 kuna. Svakako najvažniji radovi na ovom području vezani su uz nastavak radova na sanaciji odlagališta Vijuš, izgradnja sortirnice i kazete, uređenje parka Klasije, ulaganja u dječja igrališta, održavanje javnih zelenih i prometnih površina, uređivanje grada i dr.

 

Briga za građane svih dobnih skupina

Grad Slavonski Brod kontinuirano pomaže građanima kroz različite oblike pomoći s području socijalne skrbi. Istovremeno, kroz razne oblike gradskih potpora i pomoći nastojimo građanima svih dobnih skupina olakšati svakodnevicu i smanjiti im životne troškove. Grad tako već godinama, primjerice, subvencionira javni gradski prijevoz za učenike i povlaštene skupine građana, subvencionira cijenu gradskih dječjih vrtića, prehranu osnovnoškolaca s područja grada te financijski pomaže u radu brojnim udrugama s područja kulture, sporta, obrazovanja. Nastavljaju se i radovi na energetskoj obnovi škola. Tijekom 2021. godine za sve ove programe, koji su u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti, bit će izdvojeno 211.090.503,00 kuna.

Program predškolskog odgoja         32.121.007,00 kn
Program osnovnog školstva 130.411.865,00 kn
Programi s područja kulture     12.513.389,00 kn
Program socijalne skrbi 14.262.040,00 kn
Područje sporta 14.890.652,00 kn
Područje tehničke kulture, znanosti i visokog obrazovanja 2.411.800,00 kn
Ostale potrebe u društvenom djelatnostima 4.479.750,00 kn
Ukupno kn: 211.090.503,00

 

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU)

Osnovni cilj ovog mehanizma je ojačati ulogu gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a aktivnosti koje će se provoditi u urbanim područjima kroz ITU mehanizam doprinijet će stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetnike, unaprjeđenju kulturne baštine i unapređenju sustava obrazovanja za odrasle. Također, očekuje se i modernizacija ponude strukovnog obrazovanja, poboljšanje usluga javnog prijevoza, povećanje energetske učinkovitosti, povećanje zapošljavanja te doprinos borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Kapitalne pomoći koje se planiraju prijenosom EU sredstava temeljem prijavljenih i/ili završenih natječaja za financiranje iz EU fondova iznose 105.552.177,00 kn.

Tekuće pomoći ITU Mehanizma odnose se na financiranje za programe: „Helping“, „Lunchbox“, „Zaposlena“, „Plan održive urbane mobilnosti UP Slavonski Brod“, „Perspektiva“, program „Fitkids“ nositelja OŠ „Milan Amruš“, „Igrom do govora“ i dr. Kapitalne pomoći iz EU planiraju se za i za sljedeće projekte iz ITU mehanizma: Inovacijski inkubator InnoBROD, Integrirani program - Tvrđava Slavonski Brod (opremanje Kuće tambure i sj. Kavalira), Integrirani program - interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić, Kuća Tambure - Slavonska notna bajka – infrastrukturni radovi, Obnova Tvrđave - Sjeverni kavalir, Komunalna infrastruktura u Tvrđavi Brod, Biciklističke staze UP Slavonski Brod, energetska obnova objekata u vlasništvu grada, projekti komunalne infrastrukture i dr. Ostali projekti za koje je planirana pomoć iz EU fondova su: Planinarski dom, Romsko naselje, te programi iz područja gospodarenja otpadom, zatim ostali projekti koji se nalaze u prijedlogu proračuna i za koje će se moći putem natječaja dodijeliti EU sredstva u novoj perspektivi. Kandidaturama se prema fondovima EU planira visok postotak sufinanciranja, a ostvarenje i dinamika će kao i do sada ovisiti o otvaranju i rezultatima natječaja za dobivanje sredstava.

Struktura rashoda i izdatka po razdjelima

Gdje se novac investira?

Odakle novac dolazi?

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit