Jednostavna bagatelna nabava

Nabava tonera za potrebe korisnika Riznice i Gradske uprave grada Slavonskog Broda

Objavljeno: 13. prosinca 2018.

Pozivamo Vas da do 21. prosinca 2018. godine do 10:00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom „NE OTVARAJ - Nabava tonera za potrebe korisnika Riznice i Gradske uprave grada Slavonskog Broda“, evidencijski broj nabave: B-4/2019.

Prilog:
- Poziv na dostavu ponuda (pdf)
- Troškovnik (xls)