10. Sjednica Gradskog vijeća

10. sjednica

Zakazana za 30.11.2018 u 9:00, Vukovarska 1

1. Aktualno prijepodne

2. Proračun Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu

3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

4. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu

5. Prijedlog Odluke o dodjeli usluge od općeg gospodarskog interesa Trgovačkom društvu Brod-plin d.o.o. za distribuciju toplinske energije za područje grada Slavonskog Broda

6. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu.

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda

8. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu

9. a. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Slavonskog Broda u 2018. godini
9. b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite grada Slavonskog Broda s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019. - 2021.

10. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Niko Perković za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini