Javni natječaji gradskih osnovnih škola

OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić": Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Objavljeno: 06. lipnja 2014.

Temeljem  čl.127. i čl. 165. Zakona  o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13 ), članka 78. Statuta  Osnovne škole „Ivana Brlić-Mažuranić“ i Odluke Školskog odbora od 04.06.2014., Osnovna škola „Ivana Brlić-Mažuranić“ Slavonski Brod raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole


Uvjeti:
Za  ravnatelja/icu   može biti  izabrana  osoba koja
-    ima visoku ili višu stručnu spremu potrebnu za učitelja ili visoku stručnu spremu potrebnu za  stručnog suradnika osnovne škole
-    ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

Uz  prijavu na natječaj kandidati trebaju  priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
- životopis
- domovnicu
- javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme
- dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja
- dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima - elektronički zapis iz evidencije HZMO i potvrda škole
- dokaz da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci)

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA "IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ", Zagrebačka 78, SLAVONSKI BROD,  u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.