Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Hugo Badalić - natječaj za popunu radnog mjesta

Objavljeno: 06. listopada 2014.

Osnovna škola Hugo Badalić Slavonski Brod na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13) ) objavljuje


NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta


1.    Učitelj razredne nastave, 1 izvršitelj (m/ž) – određeno i puno radno vrijeme


1.    
NAPOMENE: Uvjeti Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12.-pročišćeni tekst i 94/13.) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96.) čl.3.stavak 1.podstavak 1.

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci te kratak životopis.  

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole
(3.10. – 11.10.2014.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole:
www.os-hbadalic-sb.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave: 3.10.2014.g.

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HUGO BADALIĆ, BOROVSKA 3, SLAVONSKI BROD (za natječaj)