Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja - Glazbena škola Slavonski Brod

Objavljeno: 27. studenoga 2014.

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
VUKOVARSKA 1
35 000  SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-01/14-02/03
URBROJ: 2178-10-09-14-1
27. studenoga 2014.

Na temelju članka 127. i članka 165. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) i
članka 72. Statuta Glazbene škole Slavonski Brod, Školski odbor Glazbene škole Slavonski Brod,
Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE


Za ravnatelja/icu   može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
-    ima visoku stručnu spremu
-    ispunjava uvjete za nastavnika srednje škole
-    ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnom
radu u osnovnoj ili srednjoj školi

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti ( u izvorniku ili ovjerenom presliku):

-    životopis
-    domovnicu
-    diplomu o stečenoj stručnoj spremi
-    dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama
(za osobe koje su bile dužne steći pedagoško-psihološko obrazovanje)
-    dokaz o položenom stručnom ispitu osim ako kandidat nije bio obvezan
položiti stručni ispit ( dokaz da je kandidat oslobođen obveza polaganja stručnog ispita prema članku 157. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)
-    dokaz o ostvarenom radnom iskustvu od najmanje pet (5) godina u odgojno-obrazovnom radu u osnovnoj i srednjoj školi ( potvrda ili elektronički zapis o radno pravnom statusu)
-    uvjerenje općinskog suda da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Glazbena škola Slavonski Brod
Vukovarska 1
35 000 Slavonski Brod
s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.