Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika OŠ "Đuro Pilar"

Objavljeno: 19. prosinca 2014.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10 , 90/11, 5/12 ,16/12., 86/12,126/12. i 94/13) Osnovna škola „Đuro Pilar“ Slavonski Brod
o b j a v lj u j e


NATJEČAJ
za radno mjesto
- učitelja/ice ENGLESKOG JEZIKA- određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10 , 90/11, 5/12 ,16/12., 86/12,126/12. i 94/13) i članka 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96. i 56/01.)


Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:
• životopis
• diplomu
• domovnicu
• rodni list
• potvrdu o nekažnjavanju ( ne stariju od 6 mjeseci )

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (18.12. – 26.12.2014.godine). Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama, jer istu ne vraćamo. Rezultati natječaja će biti objavljeni na web stranici škole http://os-djpilar-sb.skole.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO PILAR“
VINOGORSKA 1
35 105 BRODSKO VINOGORJE