Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Blaž Tadijanović - Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Objavljeno: 29. travnja 2016.

Temeljem članku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14), Osnovna škola „Blaž Tadijanović“ iz Slavonskog Broda, Podvinjska 25., dana 29. travnja 2016. godine raspisuje:
                                                             
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa:

4.     na neodređeno vrijeme:
- učitelj/ica TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE – jedan (1) izvršitelj – nepuno radno vrijeme - 24 sata tjedno
UVJETI:

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu. (N.N 47/96.,56/01. ).
U prijavi na natječaj potrebno je navesti: osobne podatke podnositelja prijave (Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Prijavi je potrebno priložiti: životopis, te preslike: osobne iskaznice, domovnice, rodnog lista, diplome,  potvrde o pedagoško – psihološkoj naobrazbi te potvrdu HZMO o prethodnom stažu,  uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, s naznakom „ZA NATJEČAJ“, na adresu:
Osnovna škola „Blaž Tadijanović“, Podvinjska 25., 35000 Slavonski Brod.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Osnovne škole „Blaž Tadijanović“