Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Glazbena škola Slavonski Brod - Natječaj za radna mjesta

Objavljeno: 16. rujna 2016.

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
VUKOVARSKA 1
35 000 SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-01/16-01/04
URBROJ: 2178-10-01-16-6
Slavonski Brod, 16. rujna 2016.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Glazbena škola Slavonski Brod raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

 
      1.   nastavnik/ica  flaute,  11 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog
            vremena na neodređeno vrijeme,
      2.   nastavnik/ica  tambure,  22 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog
            radnog vremena na određeno vrijeme,
      3.   nastavnik/ica harmonike, 5,33 sata  nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog
            radnog vremena na neodređeno vrijeme.

           Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju    
           i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08. i 86/09., 92/10., 105/10 ,  
           90/11 , 16/12., 86/12. i 94/13.).

           Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
             životopis,
             domovnicu,     
             diplomu  o stečenoj stručnoj spremi i     
             potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).

           Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

           Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
           Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
           Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, s naznakom „ za natječaj“   
           dostaviti na adresu:      

           Glazbena škola Slavonski Brod, Vukovarska 1 , 35 000 Slavonski Brod

           Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole :  
           www.gsslavonskibrod.com