Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Glazbena škola Slavonski Brod - Natječaj za stručno osposobljavanje

Objavljeno: 25. listopada 2016.

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
VUKOVARSKA 1
35 000 SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-07/16-01/02
URBROJ: 2178-10-01-16-4
Slavonski Brod,  25. listopada  2016.


Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), Glazbena škola Slavonski Brod raspisuje

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA


1.    Nastavnik/ica solfeggia- na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj.


Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. ,90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.).

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
             životopis,
             domovnicu,     
             diplomu  o stečenoj stručnoj spremi i     
             potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)
             dokaz o nezaposlenosti iz evidencije HZZ i HZMO.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, s naznakom „ za natječaj“ dostaviti na adresu: Glazbena škola Slavonski Brod, Vukovarska 1 , 35 000 Slavonski Brod

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole: www.gsslavonskibrod.com