Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić - Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Objavljeno: 19. siječnja 2017.

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. Br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i članka 78. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Slavonski Brod, nakon donesene odluke raspisuje:

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja škole (m/ž)

 

UVJETI:


Za ravnatelja/icu osnovne škole može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja i stručnog suradnika, prema Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.


Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeće dokumente:


-    životopis
-    domovnicu
-    diplomu o stečenoj stručnoj spremi
-    elektronički zapis iz evidencije HZMO-a
-    dokaz o radnom iskustvu na odgojno obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi (potvrda poslodavca o najmanje 5 godina rada – original)
-    dokaz o položenom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju obvezu polaganja)
-    uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
-    kandidati su na traženje Školskog odbora dužni dostaviti sve originalne dokumente na uvid

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina


Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja (od 20.1.2017. do 28.1.2017. godine). Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:


Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Slavonski Brod, Huge Badalića 8, 35 000 Slavonski Brod.


Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“


Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.


O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obavješteni najkasnije u roku četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. (članak 41. Zakona o ustanovama).


Na oglašeno mjesto mogu se javiti osobe oba spola (članak 12. Zakona o ravnopravnosti spolova).


KLASA: 112-02/17-03/01
URBROJ: 2178/01-06-01-17-01


U Slavonskom Brodu, 19. siječnja 2017.


Odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja škole