Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Glazbena škola - Natječaj za popunu radnog mjesta - nastavnik/ica pjevanja

Objavljeno: 15. rujna 2017.

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
VUKOVARSKA 1
35 000 SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-01/17-01/03
URBROJ: 2178-10-01-17-4
Slavonski Brod, 14. rujna 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 07/17.)
Glazbena škola Slavonski Brod raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. nastavnik/ica pjevanja, 18 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08. i 86/09., 92/10., 105/10 , 90/11 , 16/12., 86/12. , 94/13., 152/14., i 07/17.).

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
životopis,
domovnicu,
diplomu o stečenoj stručnoj spremi i
potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, s naznakom „ za natječaj“ dostaviti na adresu:
Glazbena škola Slavonski Brod, Vukovarska 1 , 35 000 Slavonski Brod

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole :
www.gsslavonskibrod.com