fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10.ispravak, 90/11., 5/12, 16712., 86/12, 94/13., 152/14., 7/2017.) i Pravilnika o radu Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Slavonski Brod (KLASA:003-05/15-01/03 ,URBROJ: 2178/01-06-01-15-1 od 03. siječnja 2015.g.) ravnatelj Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Slavonski Brod raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta


1. STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
Uvjeti: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10.ispravak, 90/11., 5/12, 16712., 86/12, 94/13., 152/14., 7/2017.), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96 i 56/01) te Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/2015)

Uz prijavu koju je potrebno vlastoručno potpisati na natječaj obvezno priložiti:
- molbu sa životopisom,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice; domovnica; rodni list),
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- elektronički zapis radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- uvjerenje o nekažnjavanju odnosno potvrdu suda kako se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat je dužan predočiti izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev Škole.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola./ Čl.13.st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti potvrdu o priznatom statusu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole
(13.10. – 21.10.2017.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-igkovacic-sb.skole.hr (pod natječaj)
Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.
Datum objave: 13.10.2017.g.

Prijave dostaviti na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ SLAVONSKI BROD
HUGE BADALIĆA 8
35000 SLAVONSKI BROD
(za natječaj)

KLASA: 112-01/17-04/03
URBROJ: 2178/01-06-01-17-01

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit