Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić - Natječaj za popunu radnog mjesta - Pedagog

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10.ispravak, 90/11., 5/12, 16712., 86/12, 94/13., 152/14., 7/2017.) i Pravilnika o radu Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Slavonski Brod (KLASA:003-05/15-01/03 ,URBROJ: 2178/01-06-01-15-1 od 03. siječnja 2015.g.) ravnatelj Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Slavonski Brod raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta


1. STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
Uvjeti: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10.ispravak, 90/11., 5/12, 16712., 86/12, 94/13., 152/14., 7/2017.), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96 i 56/01) te Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/2015)

Uz prijavu koju je potrebno vlastoručno potpisati na natječaj obvezno priložiti:
- molbu sa životopisom,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice; domovnica; rodni list),
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- elektronički zapis radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- uvjerenje o nekažnjavanju odnosno potvrdu suda kako se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat je dužan predočiti izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev Škole.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola./ Čl.13.st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti potvrdu o priznatom statusu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole
(13.10. – 21.10.2017.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-igkovacic-sb.skole.hr (pod natječaj)
Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.
Datum objave: 13.10.2017.g.

Prijave dostaviti na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ SLAVONSKI BROD
HUGE BADALIĆA 8
35000 SLAVONSKI BROD
(za natječaj)

KLASA: 112-01/17-04/03
URBROJ: 2178/01-06-01-17-01

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni natječaji osnovne škole Osnovna škola Ivan Goran Kovačić - Natječaj za popunu radnog mjesta - Pedagog

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.