Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Bogoslav Šulek - natječaj za radna mjesta

Objavljeno: 20. studenoga 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Bogoslav Šulek“ Slavonski Brod objavljuje

NATJEČAJ
za radna mjesta

1. Učitelj/ica razredne nastave – na određeno i puno radno vrijeme
- 1 izvršitelj M/Ž

2. Učitelj/ica likovne kulture – na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
– 1 izvršitelj M/Ž u PŠ Vranovci


Uvjeti: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 126/12-pročišćeni tekst 94/13,152/14 i 7/17), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96 i 56/01) te Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/2015)

Uz prijavu koju je potrebno vlastoručno potpisati na natječaj obvezno priložiti: molbu, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice; domovnica; rodni list), dokaz o stečenoj stručnoj spremi, elektronički zapis radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Navedenu dokumentaciju dostaviti u neovjerenoj preslici.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (20. – 28.11.2017.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-bsulek-sb.skole.hr (pod natječaj)

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Datum objave: 20.11.2017.g.

Prijave dostaviti na adresu: OSNOVNA ŠKOLA "BOGOSLAV ŠULEK" SLAVONSKI BROD
ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 2
35000 SLAVONSKI BROD
(za natječaj)


KLASA: 112-01/17-01/4
URBROJ:2178/01-02-17-1