Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola „Blaž Tadijanović" - natječaj za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

Objavljeno: 29. studenoga 2017.

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: nije važno
Mjesto rada: Slavonski Brod
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Blaž Tadijanović“ Slavonski Brod o b j a v lj u j e

NATJEČAJ
za radno mjesto


učitelj/icarazredne nastave - određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica, VSS

UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17)

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:životopis, zamolbu, dokaz o stručnoj spremi (diploma), domovnicu (dokaz o državljanstvu), rodni list, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci ), potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO-a.

Vrsta zaposlenja: određeno puno radno vrijeme
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (27. studenog2017. – 5. prosinca 2017.)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama, jer istu ne vraćamo.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru putem WEB stranice škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
OŠ „Blaž Tadijanović“
Podvinjska 25
35000 Slavonski Brod
„za natječaj – učitelj/icarazredne nastave“

KLASA: 112-08/17-01/01
URBROJ: 2178/01-05-17-135
Slavonski Brod, 27. studeni 2017.