Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Đuro Pilar - Natječaj za radno mjesto učitelja/ice PRIRODE I BIOLOGIJE - određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

Objavljeno: 08. siječnja 2018.

UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članku 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96 i 56/01).


Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (diploma, potvrda o završenom fakultetu)
- domovnicu (dokaz o državljanstvu)
- rodni list
- potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci )
- potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO-a

Vrsta zaposlenja: određeno puno radno vrijeme - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (05. siječnja 2018. - 13. siječnja 2018.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.
Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama, jer istu ne vraćamo.
Rezultati natječaja će biti objavljeni na web stranici škole http://os-djpilar-sb.skole.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA ˝ĐURO PILAR˝
VINOGORSKA 1
35000 SLAVONSKI BROD