Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Glazbena škola Slavonski Brod - natječaj za popunu radnih mjesta

Objavljeno: 15. siječnja 2018.

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

VUKOVARSKA 1

35 000 SLAVONSKI BROD

OIB: 17859932627

KLASA: 112-01/17-01/04

URBROJ:2178-10-01-18-5

Slavonski Brod, 15. siječnja 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.), Glazbena škola Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod dana  15. siječnja 2018.  raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

  1. nastavnik/ica klavira, 14 sati  nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog  

 vremena na neodređeno vrijeme,

  1. nastavnik/ica  klavira, 11  sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog  vremena na određeno vrijeme – do isteka Rješenja o njezi djeteta,
  1. nastavnik/ica saksofona,  6 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog 

radnog  vremena na neodređeno vrijeme,

  1. nastavnik/ica  klarineta,  5 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog

            radnog vremena na neodređeno vrijeme,

  1. nastavnik/ica solfeggia, 22 sati  nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog

            radnog vremena na određeno vrijeme,

  1.     nastavnik/ica gitare, 22 sati  nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog

            radnog vremena na određeno vrijeme.

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.).

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. dokaz o stručnoj spremi,
  2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
  3. rodni list
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(www.gsslavonskibrod.com ), na adresu

Glazbena škola Slavonski Brod

Vukovarska 1

35 000 Slavonski Brod

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Glazbene škole Slavonski Brod:

www.gsslavonskibrod.com.

Ravnateljica:

 Mirela Jagodić, prof.