Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola "Vladimir Nazor"- natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Objavljeno: 05. veljače 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12. i 94/13.)

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR "
SLAVONSKI BROD
35000 SLAV. BROD, Franje Marinića 9
(tel: 035/266-469)
objavljuje

N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
1. učitelj hrvatskog jezika, magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Matičnoj školi

UVJETI:
Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.
Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (06.02.2018. – 14.02.2018)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.