Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Vladimir Nazor - Natječaj za prijem učitelja/ice hrvatskog jezika

Objavljeno: 29. listopada 2018.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispr., 90/11,16/12 , 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod, Franje Marinića 9, raspisuje

N A T J E Č A J

  1. Za prijem učitelja/ice hrvatskog jezika u OŠ „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod - jednog (1) izvršitelja/icu na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena (9 sati neposredno odgojno-obrazovnog rada)

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Životopis
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
5. Elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdan u vrijeme trajanja natječaja)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu odnosno ponudu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.
Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku;
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku na stranici škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Tajništvo škole ili na adresu škole:
OŠ „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod
Franje Marinića 9, 35 000 Slavonski Brod

s naznakom „Natječaj za učitelja/icu hrvatskog jezika u OŠ “Vladimir Nazor“.
Osnovna škola zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

 

KLASA:112-03/18-01/08
URBROJ:2178/01-01-01-18-01

U Slavonskom Brodu, 29. listopada 2018. godine

Ravnateljica:
Vesna Šimić