Ispis

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
VUKOVARSKA 1
35 000 SLAVONSKI BROD
OIB: 17859932627

KLASA: 112-01/18-01/04
URBROJ:2178-10-01-18-2
Slavonski Brod, 30. listopada 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.), Glazbena škola Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod dana 30. listopada 2018. raspisuje:

N A T J E Č A J
za prijam pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

1. Stručni suradnik - PEDAGOG, jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci.

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.).

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi,
2. životopis,
3. rodni list,
4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),
5. elektronički zapis o radnom stažu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
6. potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(www.gsslavonskibrod.com ), na adresu

Glazbena škola Slavonski Brod
Vukovarska 1
35 000 Slavonski Brod

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Glazbene škole Slavonski Brod:
www.gsslavonskibrod.com.

Ravnateljica:
Mirela Jagodić, prof.