Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Đuro Pilar - Natječaj za radno mjesto za radno mjesto učitelja/ice Fizike

Objavljeno: 31. listopada 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola „Đuro Pilar“ Slavonski Brod  o b j a v lj u j e


NATJEČAJ
za radno mjesto učitelja/ice FIZIKE - neodređeno nepuno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i članku 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( Narodne novine broj 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

Vrsta zaposlenja: neodređeno nepuno radno vrijeme – 28 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i  dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (30. listopada 2018. - 7. studenoga 2018.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat/kinja prijavljuje.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama, jer istu ne vraćamo.

Rezultati natječaja će biti objavljeni na web stranici škole http://os-djpilar-sb.skole.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA ˝ĐURO PILAR˝

VINOGORSKA 1

35000 SLAVONSKI BROD

KLASA: 602-07/18-01/22

URBROJ: 2178/01-07/18-1

Slavonski Brod, 30. listopada 2018. godine