Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja pješačko- biciklističke staze u Omiškoj ulici

Objavljeno: 20. rujna 2019.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

na postojećim građevnim česticama k.č.br. 1988/4, 3082; k.o. Brodski Varoš. (Slavonski Brod, Omiška ulica)

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.09.2019 u 09:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)