Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja biciklističke staze u Borovskoj ulici i ulici Hanibala Lučića

Objavljeno: 11. listopada 2019.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

na postojećoj građevnoj čestici 4896/2, 2350/1; k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod Borovska ulica i ulica Hanibala Lučića).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.10.2019 u 12:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)