Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta Brod plin d.o.o.

Objavljeno: 21. travnja 2015.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevi n ske dozvole za - zahvat u prostoru - zamjena dotraja lih toplovoda, g ra đevi ne infrastru kturne namjene, energetskog sustava - Toplovodni sistem naselja "Slavonija I i li", Slavonski Brod, 3.  skupine na katastarskim česticama k.č.br. 2503/5, 4896, 2503/1 , 2503/37, 2557/1, 2510, 280016. 4897, 2780 i 2800/7 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Slavonija I i Slavonija li).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.04.2015 u 11 :00 sati, u prostorijama ovog Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređe nj e i zaštitu okoliša (soba 32).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opun o moće n i ka , a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. G rađevins k a dozvola može se izdati i ako se
stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

- Javni poziv za uvid u spis predmeta Brod plin d.o.o. (pdf)