Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za imenovanje u službu na neodređeno vrijeme-pročelnik Upravnog odjela

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11. dalje: ZSNLP(R)S) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda, Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje u službu na neodređeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto

- pročelnik Upravnog odjela
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili tehničke struke,
- pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom
- položen državni stručni ispit ili polaganje u zakonskom roku,
- poznavanje rada na računalu.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke sukladno odredbi članka 13. ZSNLP(R)S, odnosno pet (5) godina radnog iskustva s visokom stručnom spremom.

Uvjete za prijam u službu ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11.).
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti i stručnog dijela putem testiranja te intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na Web stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr. naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1 objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi za oglas pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
- dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
- dokaz o potrebnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ( potvrda, ugovor o radu, izvod iz elektroničnog zapisa HZMO ili slično)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak te da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne stariji od 6 mjeseci
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe ili uvjerenja).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave oglasa u Narodnim novinama broj: 102/16 od 9. studenog 2016. godine na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod s naznakom „oglas – pročelnik Upravnog odjela - ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Grad Slavonski Brod zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upute i obavijesti kandidatima (pdf)

 

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni natječaj za imenovanje u službu na neodređeno vrijeme-pročelnik Upravnog odjela