Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za o građenje građevine stambeno poslovne namjene

Objavljeno: 23. studenoga 2017.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za
o građenje građevine stambeno poslovne namjene - STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA (P+2),
o građenje građevine stambene namjene, pomoćna građevina - POMOĆNA ZGRADA - NADSTREŠNICA (P),
na k . č . br. 3271 k.o. Slavonski Brod Slavonski Brod, A. štampara 47.

ll. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.12.2017. godine u 14:00 sati, na lokaciji Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava (soba 28).

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za o građenje građevine stambeno poslovne namjene (pdf)