Katalog informacija Grada Slavonskog Broda

I.  UVODNE  NAPOMENE

Upravna tijela Grada Slavonskog Broda, ustrojena za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada i poslova državne uprave prenesenih u nadležnost lokalne samouprave, u posjedu su brojnih informacija većinom u pisanom obliku - u originalu ili preslici.

Grad Slavonski Brod pristup informacijama omogućava:

 1. objavljivanjem putem web stranice Grada Slavonskog Broda
  • najave aktivnosti i događaja u kojima se kao sudionici pojavljuj predstavnici Grada, 
  • informacije o održavanju sjednica Gradskog vijeća i dnevni red sjednice,                         
  • informacije o natječajima i natječajnoj dokumentaciji   
 2. objavljivanjem akata Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Slavonskog Broda koji sadrže odredbu o objavi u „Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda“ i na web stranici Grada,
 3. oglašavanjem u „Narodnim novinama“ natječaja i natječajne dokumentacije za javne nabave i oglašavanjem natječaja za zasnivanje radnog odnosa sukladno posebnim propisima,
 4. oglašavanjem u „Narodnim novinama“ i tjednim novinama svih ostalih natječaja sukladno posebnim propisima,
 5. održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja  sredstvima javnog priopćavanja,
 6. neposrednim pružanjem informacija korisniku prava na informaciju koji je podnio zahtjev,
 7. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 8. dostavljanjem korisniku prava na informaciju pisanu informaciju, presliku dokumenta ili informaciju u nekom drugom obliku.

Namjena informacija iz ovog Kataloga je osiguranje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.


II. PREGLED  INFORMACIJA

 1. Opći akti:

 2.  Pojedinačni akti:

 3.  Cjelokupna dokumentacija:

 4.  Gradska imovina:

  5.  Javna priznanja Grada Slavonskog Broda

 6.  Suradnja s gradovima prijateljima

 7.  Suradnja s nevladinim udrugama

 8.  Prostorno planiranje i zaštita okoliša

 9.  Obvezno - pravni odnosi

10.  Javna nabava

11.  Gospodarstvo i poduzetništvo

12.  Komunalna infrastruktura

13.  Socijalni program Grada Slavonskog Broda

14.  Javne potrebe

15.  Stipendije i krediti

16.  Posebni projekti Grada Slavonskog Broda

17.  Mjesni odbori

18.  Proračun Grada Slavonskog Broda

19.  Koncesije i koncesijska odobrenja

20.  Uredsko poslovanje

21.  Dužnosnici, pročelnici, službenici i namještenici Grada

Napomena:
Grad Slavonski Brod zadržava pravo uskrate tražene informacije